Solskydd med rätt barnsäkerhet – För inköpare eller beställare

För dig som är inköpare, beställare eller förvaltare av offentliga eller privata lokaler eller bostäder

Om du beställer till eller är ansvarig för en miljö där barn under 42 månader (3,5 år) har eller rimligen kan antas kunna få tillträde, ska nya invändiga solskydd följa EUs standard ” SS-EN 13120:2009+A1:2014 – Invändiga solskydd – funktions- och säkerhetskrav”. Observera att kraven gäller även när man inte känner till förutsättningarna gällande närvaron av barn.

Vi rekommenderar i första hand helt barnsäkra produkter utan linor eller kedjor. Dessa produkter kräver inga extra säkerhetsanordningar utan är designade säkert från start. Om dina fönster eller ditt projekt av någon anledning inte passar för linfria lösningar, finns produkter som kan installeras och göras barnsäkra ändå, under förutsättning att regelverket följs.

Kontakta någon av våra medlemmar för råd och hjälp när det gäller barnsäkra installationer!

 

Produktkraven i korthet

(Observera att detta är en sammanfattning av regelverket som i sin helhet finns att tillgå i standarden SS-EN 13120:2009+A1:2014, på  SIS hemsida)

 • Linor, kedjor, kulkedjor eller liknande inte får vara utformade som öglor = livsfarliga snaror
 • Om produktens utformning inte eliminerar risken för att en livsfarlig ögla ska bildas, ska produkten förses med lämpliga säkerhetsanordningar för att skydda barnet från kvävnings/stryprisken
 • Säkerhetsanordningen ska tillhandahållas som en integrerad del av produkten
 • Säkerhetsanordningar som inte utgör en integrerad del av produkten ska vara förinstallerade på linor, kulkedjor till det invändiga solskyddet
 • Varningstext skall medfölja på förpackningar, instruktioner, produkter, säkerhetsanordningar
 • Tillse att brukare/kund får del av informationen. Observera därför att varningsetiketter ska sitta kvar på produkten efter installation. Det är brukaren/kunden som ska avlägsna dessa vid behov
 • Produkterna eller dess förpackning ska vara märkta med tillverkarens, importörens eller distributörens namn och adress
 • Användarinstruktioner ska alltid överlämnas till brukare/kund
 • Brukare/kund ska informeras/visas hur det invändiga solskyddet och dess säkerhetskomponenter fungerar

 

Längd och höjd på linor och kedjor

 • Inga linor eller kedjor får vara mindre än 150 cm från golvet i solskyddets alla lägen (Finns säkerhetsanordning på en ändlös/loopad kedja i form av godkänd, delbar koppling gäller 60 cm.)
 • Om installationshöjden är okänd får längden på kedja eller lina inte överstiga 100 cm i något läge, eller ska en godkänd säkerhetsanordning användas
 • Säkerhetsanordningar som linsamlare och kedjesträckare ska installeras minst 150 cm över golvet, och kunna samla hela linans längd

 

Äldre produkter som redan installerats kan göras säkrare

Produkter installerade före 2014 omfattades inte av reglerna, med det betyder inte att de inte kan vara farliga för barn och behöver ses över.

Om lokalen eller fastigheten som du representerar redan har lin- eller kedjeförsedda solskydd eller gardiner, där mekanismen skapar en farlig ögla och inte uppfyller dagens regelverk, kan de göras säkrare.

Vi rekommenderar dig som äger eller förvaltar offentliga eller privata lokaler eller bostäder att:

 1.  Gå igenom dina lokaler och notera de invändiga solskydd som behöver göras säkrare
 2.  Överväg om linor och kedjor kan förkortas, samt installera säkerhetsanordningar som håller kedjor sträckta och linor uppsamlade utom räckhåll för små barn
 3.  Säkerställ att personal och/eller hyresgäster är medvetna om hur säkerhetsanordningarna är tänkta att fungera och att de följer föreskrifterna
 4.  Är det dags att byta ut solskydden, chansa inte, köp barnsäkert!

 


Ansvarsfriskrivning:
I Sverige sorterar invändiga solskydd utan motor under produktsäkerhetslagen. Konsumentverket är tillsynsmyndighet för denna produktgrupp.
Informationen på denna sida är endast avsedd att ge allmän och preliminär vägledning till läsaren gällande produktsäkerhetslagen. Den bör inte ligga till grund för några beslut eller slutsatser gällande läsarens rättigheter eller skyldigheter gällande produktsäkerhetslagen. Informationen utesluter och begränsar inte heller läsarens behov av att skaffa sig detaljerad juridisk rådgivning som är specifik för läsarens situation och omständigheter.
Svenska Solskyddsförbundet ger inga garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, gällande denna information eller dess lämplighet och ändamålsenlighet för något syfte. Svenska Solskyddsförbundet kan inte garantera att standarderna eller bestämmelserna inte kommer att ändras efter att de trätt ikraft och tar heller inte något ansvar för felaktigheter, hur standarderna tolkas, utelämnande av uppgifter eller vilseledande information. Svenska Solskyddsförbundet ansvarar inte för någon förlust, oavsett orsak, som uppstår direkt eller indirekt till följd av denna information.