Forskning och utveckling

En av Svenska Solskyddsförbundets hörnstenar är att stötta forskning och främja olika sorters utvecklingsarbete, vars resultat gynnar våra medlemmar och vår bransch.

Genom åren har vi bland annat varit med och utvecklat beräkningsprogram för solskydd.

Det började med ett arbete med NUTEK och Lunds Tekniska Högskola, som resulterade i Parasol som var det första solskyddsberäkningsprogrammet på den svenska marknaden. På senare år har utvecklingen fortsatt tillsammans med företaget EQUA som står bakom simuleringsprogrammet IDA ICE.

Solskyddsförbundets Early Stage Building Optimisation eller SSF ESBO lanserades 2015 och finns sedan dess tillgänglig gratis på vår hemsida. 

Här kan du läsa en artikel om detta arbete.

2018 avslutades ett projekt på RISE där vårt förbund deltagit under några år.

Projektet går under namnet Solavskärmningar i helhetsperspektiv, även kallat ELSA. Två ganska olika branscher, solavskärmnings- och solelbranscherna, fördes samman och huvudsakligen handlade det om olika frågeställningar kring kombinationen utvändiga solavskärmningar och solceller. De huvudsakliga drivkrafterna för projektets tillkomst var:

  • En stor outnyttjad potential för energieffektivisering, effektreduktion och förbättrad inomhusmiljö genom utnyttjande av solavskärmningsteknik
  • Ett energibehov för komfortkyla som förväntas växa kraftigt under många år framåt
  • Goda möjligheter till sänkta livscykelkostnader och till förnybar elproduktion genom att kombinera solavskärmnings- och solcellsteknik
  • Bristande kunskap och få samarbeten kring kombinationen solskydd-solel och som en följd av detta en avsaknad av produkter som utnyttjar de möjligheter som kombinationen erbjuder

Slutrapporten går att ladda ner här!

Svenska Solskyddsförbundet är medlem i ES-SO, det europeiska solskyddsförbundet. Via detta medlemskap får vi information och tillgång till rapporter från övriga Europa.
För några år sedan publicerade vi själva en pedagogisk guidebok, ”Hur man integrerar solavskärmning i energimässigt hållbara byggnader”. Denna bok kom till som ett samarbete med just via ES-SO och REHVA, Federation of European Heating, Ventilation and Air-conditioning Associations, och översattes och anpassades till svenska av Solskyddsförbundet.

Bokens huvudsakliga fokus ligger på solskyddets betydelse för fastighetens energikonsumtion med avseende på såväl kylning och uppvärmning som belysning. Men här finns även praktisk vägledning för den som ska välja och installera system för solavskärmning. Dessutom ägnas underhåll och service av installationer särskild uppmärksamhet, eftersom detta är en ofta förbisedd del av fastighetsskötseln.
Förbundet har böcker till försäljning. Kontakta kansliet för mer information!

 

Har du ett projekt som behöver stöttning?

Vi är intresserade av utvecklingsarbete och forskning kring solskydd, dagsljus och energioptimering. Kontakta oss för att prata samarbete!