1 mars

EU:s renoveringsvåg – en våg av smarta solavskärmningar?

Under hösten presenterade EU-kommissionen en ny strategi för att få fart på renoveringstakten i Europa. Syftet är att minska att minska byggnadssektorns energianvändning och klimatpåverkan, samtidigt som ekonomi och jobb stimuleras och människors boendesituation förbättras.

Man kallar det en renoveringsvåg och Kommissionen har aviserat en rad åtgärder, som ska hjälpa medlemsstaterna att skapa ambitiösa renoveringsstrategier som en del i återhämtningsarbetet efter pandemin.

I solskyddsbranschen ser vi fram emot många kloka investeringar i passiva lösningar, som förbättrar det svenska byggnadsbeståndets energiprestanda.

 

Det europeiska solskyddsförbundet publicerade nyligen sin syn på EUs renoveringsvåg. Bland annat pekar man på solavskärmningens betydelse för att nå målen, genom enkel teknik som följer kommissionens princip ”energieffektivisering först”. Och Svenska Solskyddsförbundet håller förstås med.

Principen ”energieffektivisering först” bygger på att man minskar behovet av energi, innan man tillför ny –förnybar – energi.

 

En bra solskyddsinstallation minskar energibehovet genom att förbättra byggnadens energibalans på flera sätt:

  • MINDRE aktiv kyla
    • Här finns en stor besparingspotential när det gäller kontor, offentlig verksamhet och kommersiella fastigheter, och i takt med att försäljningen av luftkonditionering till människors hem ökar, har det även inverkan på privatpersoners energiförbrukning.
  • MINDRE värmeförlust
    • Solskydd och gardiner kan sänka energiförbrukningen på vintern, genom att de fungerar som en extra isolering på fönster och andra glaspartier. Ett invändigt solskydd som fälls ner på natten eller då en lokal är tom, kan reducera värmeförlusten genom fönstret med upp till 80%. Ju enklare fönsterkonstruktion, desto större skillnad. Men även moderna isolerglas kan förbättras upp emot 35%.
  • Värmevinst
    • Tillförseln av solens värme via fönster i en fastighet är för oss i Norden en stor och gratis energivinst. Och ett flexibelt solskydd hjälper till att optimera balansen och spara energi. Det handlar om att i möjligaste mån, ha en dynamisk lösning som släpper in maximalt med ljus och värme och endast skärmar av när det verkligen behövs.

 

Regeringen verkar hittills ganska avvaktande vad gäller Kommissionens renoveringsvåg, och man anser att merparten av de investeringar som krävs måste finansieras av marknadens aktörer. Om man med detta menar att fastighetsägarna på egen hand måste finna lönsamhet i omfattande energieffektiviseringsåtgärder, så riskerar den stora vågen att bli mer av ett stilla svall.

De nya strategierna måste nämligen handla om mer än att byta värmesystem, tilläggsisolera och byta fönster.

Investeringar i smart teknik och passiva lösningar – som solavskärmning – måste beaktas och prioriteras i byggkrav och incitamentsprogram.

Med kloka strategier kan vi styra renoveringsvågen med fokus på helheten och hållbarheten i pandemins spår; Ekonomi, jobb, människors hälsa och dräglig arbets- och inomhusmiljö.