18 juni

Vi vill se en lagom ljus framtid – Ny branschrapport ute nu

När det blir för varmt eller för kallt använder vi onödigt mycket energi för att skapa sunda inomhusmiljöer. Det är både ohållbart och kostsamt. I vår nya rapport ”En lagom ljus framtid” kan vi visa att det finns en stor okunskap kring energieffektivisering och hälsa genom solavskärmning. Vi vill visa att det är en hållbar lösning i ett förändrat klimat.

Ett oförutsägbart klimat skapar problem för både folkhälsa och samhällsfunktioner. Vi behöver agera, och börja med en omvärdering av hur vi använder våra resurser.

Många är fortfarande omedvetna om solavskärmningens potential att bidra i den hållbara omställningen, och bristande kunskap och ineffektiva styrmedel gör att vi i dag går miste om fördelarna av denna enkla lösning.

Mer frekventa värmeböljor påverkar människors välbefinnande och produktivitet och i förlängningen påverkar det samhällets förmåga att fungera. Våra sköraste invånare är särskilt utsatta. De som drabbas hårdast är de som har allra minst möjligheter att själva göra något åt sin vardag: människor i utsatta områden, i hus med stort renoveringsbehov, ofta i mindre orter med tajta marginaler.

Vi ser att det pågår mycket bra arbete kring klimatanpassning ute i landet. Samtidigt visar våra kartläggningar att varannan kommun fortfarande saknar en plan för anpassning till ett förändrat klimat. Det är olyckligt, speciellt med tanke på att lösningen ofta är kostnadseffektiv och lättillgänglig.

Parallellt med klimatanpassningen måste vi energieffektivisera. Att vi minskar vårt gemensamma energibehov, innan ny energi tillförs, är en grundbult i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Om vi producerar kyla utan att först skärma av solen effektivt, ökar vi energibehovet och förvärrar klimatkrisen. Därför måste avskärmning före avkylning fungera som en självklar princip i vår omställning till ett hållbart samhälle.

Principen energieffektivitet först kan även tillämpas genom avskärmning före uppvärmning. Invändiga solskydd och gardiner kan minska värmeförluster, kallras och drag – och på så vis optimera fönstermiljön även under den kalla delen av året.

För att öka medvetenheten, driva på marknaden och stimulera innovation vill Svenska Solskyddsförbundet se gröna avdrag för solavskärmning. ROT-systemet bör utvecklas till en katalysator för energieffektivisering. Detta skulle inte bara öka medvetenheten om solavskärmningens fördelar för både hälsa och klimat utan också stärka den tekniska utvecklingen inom branschen.

I vår nya rapport vill vi i branschorganisationen Svenska Solskyddsförbundet inte bara propagera för lagändringar. Vi vill även sprida kunskap. Vi hoppas att fler fastighetsägare, förvaltare kommuner, arbetsgivare och hushåll ska inse att solavskärmning är en del av lösningen för bättre folkhälsa, energieffektivisering och i förlängningen samhällets resiliens

För när det blir för varmt eller för kallt använder vi onödigt mycket energi för att skapa sunda inomhusmiljöer. Så enkelt är det. Och det måste vi göra någonting åt.